Wykonanie robót remontowych w budynku Latarni Morskiej w Świnoujściu

Zamawiający, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich, 70-207 Szczecin, Plac Batorego 4 zaprasza do złożenia oferty na : „Wykonanie robót remontowych w budynku Latarni Morskiej w Świnoujściu, ul. Bunkrowa 1 72-600 Świnoujście oraz Latarni Morskiej w Niechorzu ul. Polna 30, 72-350 Niechorze ”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) przygotowanie powierzchni pod malowanie – 18,71 m²,

b) spoinowanie murów gładkich z cegły – 11,62 m²,

c) dwukrotne malowanie farbami sylikonowymi powierzchni cegły – 14,52 m²,

d) malowanie farbą ftalową konstrukcji stalowych – 11,86 m²,

e) wykonanie posadzek z kamieni sztucznych – 6,04 m²

f) czyszczenie z odtłuszczaniem pochwytów schodów wewnętrznych -35,52 m²,

g) dwukrotne malowanie farbą ftalową pochwytów schodów wewnętrznych –
188,00 m,

h) dwukrotne malowanie farbą ftalową balustrad i kotwic – 12,32 m²,

i) wymiana desek siedzisk ławek- 31,45 m.

2. Szczegółowy zakres prac zawiera załączony przedmiar robót – załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.

II. Termin wykonania zamówienia

25 dni od podpisania umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Złożenie wypełnionego oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

IV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze umowę – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VI. Osoba/y upoważniona/e do kontaktów z Wykonawcami

Osoba upoważniona do kontaktów – Stanisław Sobański tel. 91 4403271
e-mail:
ssobanski@ums.gov.pl

VII. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 7 listopada 2017 roku do godz. 10.00 na adres: Urząd Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin – Kancelaria Ogólna,
pok. nr 130 z dopiskiem: oferta na
: Wykonanie robót remontowych w budynku Latarni Morskiej w Świnoujściu, ul. Bunkrowa 1 72-600 Świnoujście oraz Latarni Morskiej
w Niechorzu ul.
Polna 30, 72-350 Niechorze ”.

VIII. Załączniki do zapytania ofertowego.

  1. Przedmiar robót – załącznik nr 1
  2. Formularz oferty – załącznik nr 2
  3. Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3
  4. Wzór umowy – załącznik nr 4

Z poważaniem

Małgorzata Rajchowiak

Prezes SMLM