Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu dotyczącym „Zapytania ofertowego” na Wykonanie ekspertyz i dokumentacji na remont latarń morskich w Niechorzu i Świnoujściu.

 1. Proszę o podanie parametrów i opisu dla „skanowania elewacji” – z naszej wiedzy wynika, iż skanowanie konstrukcji żelbetowej zasięg skanowania wynosi 10 cm, natomiast georadar nie jest w stanie wykryć pęknięć.
  Odpowiedź:
  Wskazane jest wykonanie skanowania laserowego dającego obraz 3D obiektu. Georadarem należy wykonać badanie w obszarze fundamentów celem określenia występowania kawern w promieniu 1,5 m od obrysu obiektu (dotyczy Świnoujścia)
 2. Proszę o informację czy ekspertyza techniczna jest ujęta w zakresie zamówienia?
  Odpowiedź:
  Tak, Aby dobrze wykonać dokumentację na remont latarni niezbędna jest ekspertyza techniczna obiektów.
 3. Proszę o informację czy inwentaryzacja konserwatorska jest ujęta w zakresie zamówienia?
  Odpowiedź:
  Tak. Oczywiście, inwentaryzacja konserwatorska mieści się w zakresie ekspertyz niezbędnych do wykonania pełnej dokumentacji na remont. Stanowi ona podstawę opracowania programu prac konserwatorskich niezbędnego do otrzymania pozwolenia konserwatora na prowadzenie prac.
 4. Proszę o informację czy zamawiający zleca projekt budowlany czy budowlano-wykonawczy?
  Odpowiedź:
  Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego należy wykonać projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno–budowlany oraz projekt techniczny.
 5. Proszę o informację czy kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWIORB są w zakresie zlecenia- nie ma ich w zapytaniu a są w umowie?
  Odpowiedź:
  Tak. Kosztorysy, przedmiary i STWIORB są w zakresie zlecenia. Podstawą realizowania zadania jest podpisanie umowy, która również określa zakres prac.
 6. Proszę o informację czy Inwestor zdaje sobie sprawę że bez inwentaryzacji obiektu nie uzyska pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę?
  Odpowiedź:
  Tak. Również na prowadzenie prac badawczych metodami tradycyjnymi – inwazyjnymi – jest potrzebne pozwolenie konserwatora. Zakres tych prac będzie wynikał ze złożonej oferty i dlatego należy uzyskać zgodę konserwatora na prowadzenie takich robót.
 7. Czy Inwestor przewiduje możliwość wykonania odkrywek?
  Odpowiedź:
  Tak istnieje taka możliwość ale po uzyskaniu decyzji Konserwatora
 8. Naszym zdaniem czas 5 miesięcy na wykonanie projektu nie jest wystarczający. Zakładając że uzgodnienia potrwają 2 miesiące, czas projektowania skraca się do 3 miesięcy i przypada na okres zimowy, gdzie pomiary zawilgocenia ścian, czy próbki będę błędne. Proszę o przyjęcie czasu na wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami do 30.10.2021 roku. W przeciwnym wypadku, jeśli zamówienie zostanie udzielone innemu podmiotowi a następnie zostanie mu przedłużona umowa będzie stanowiło to naruszenie przepisów prawa.
  Odpowiedź:
  Naszym zdaniem czas wykonania zadania jest optymalny. Niemniej jednak w związku z istniejącą pandemią i wynikającymi z niej utrudnieniami może dojść do przekroczenia terminu w sposób niezawiniony przez Wykonawcę. Będzie to stanowić podstawę do pisemnego poinformowania Inwestora o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót i opóźnienie terminu ich zakończenia (§17 umowy). W uzasadnionych przypadkach może to doprowadzić do podpisania aneksu terminowego.
 9. Proszę o udzielenie odpowiedzi – kiedy będzie możliwe zafakturowanie wykonanego projektu. PO jego przedłożeniu do inwestora czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę?
  Odpowiedź:
  Inwestor zakłada, że Wykonawca ukończy prace w terminie. W uzasadnionych przypadkach niezawinionych od Wykonawcy i podpisywania aneksu płatności mogą zostać ustalone w innym układzie (np. procentowo)
 10. Czy nadzór autorski jest w zakresie przedmiotowego zlecenia czy będzie zalecany odrębną umową?
  Odpowiedź:
  Zgodnie z § 18 umowy prawa autorskie przechodzą na Inwestora. W tym wypadku Inwestor zadecyduje czy powoła nadzór autorski, a jeżeli tak to na jakich zasadach.
 11. Czy udzielania odpowiedzi na pytania do przetargu jest objęte niniejszym zapytaniem czy będzie regulowane odrębną umową?
  Odpowiedź:
  Odpowiedzi na pytania są objęte niniejszym postępowaniem.
 12. Czy Zamawiający wymaga wykonaniu skaningu laserowego latarni, czy dopuszcza wykonanie inwentaryzacji latarni w tradycyjny sposób metoda pomiarów bezpośrednich?
  Odpowiedź;
  Jedno nie wyklucza drugiego. Wojewódzki Konserwator Zabytków musi dać decyzję, na prowadzenie prac badawczych bezpośrednich.
 13. Proszę o jeśli to możliwe o przesłanie zdjęć i opisów uszkodzeń murów dla obu latarni.
  Odpowiedź: brak możliwości
 14. Proszę o mapę z zaznaczonym zakresem ewentualnego zakresu badań georadarem
  Odpowiedź: brak możliwości