Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

§ 4. Stowarzyszenie posiada prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organa administracji państwowej.

§ 5. Na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

 1. edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
 2. krajoznawstwa i turystyki,
 3. odnowy dóbr kultury i tradycji morskiej i regionalnej,
 4. szerzenia wiedzy o morzu,
 5. udostępniania latarń morskich do zwiedzania,
 6. dbania o stan obiektów dziedzictwa narodowego,
 7. prowadzenia działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa żeglugi.

§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 2. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym celu działania oraz osobami fizycznymi,
 3. organizowanie zjazdów, sympozjów, wystaw, odczytów, wykładów i konkursów o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia,
 4. gromadzenie eksponatów, księgozbiorów oraz dokumentacji archiwalnej w zakresie problematyki morskiej,
 5. gromadzenie środków finansowych ze składek członkowskich oraz z zapisów, darowizn i dotacji osób fizycznych i prawnych (w tym również zagranicznych) jak również dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia i organizowanych przez Stowarzyszenie imprez; z przeznaczeniem ich na cele renowacji latarń morskich oraz działalność statutową Stowarzyszenia,
 6. finansowanie lub współfinansowanie remontów, odnowy i konserwacji obiektów dziedzictwa narodowego morskiego i regionalnego,
 7. Prowadzenie działalności promocyjnej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków honorowych i członków wspierających.

§ 9. 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba uznająca cele Stowarzyszenia i pragnąca czynnie współpracować w realizowaniu tych celów.

2. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny, szczególnie zasłużony dla Stowarzyszenia lub wybijający się w działalności na rzecz krzewienia wiedzy o morzu.

3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, uznająca cele Stowarzyszenia i popierająca jego działanie.

4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 10. 1. Członkowie honorowi i zwyczajni mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia, uczestniczyć w zebraniach oraz korzystać z urządzeń Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w ramach Stowarzyszenia przez swojego przedstawiciela.

§ 11. Członek zwyczajny ma obowiązek regularnie płacić składkę członkowską oraz brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i propagować jego program.

§ 12. Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 2. likwidacji Stowarzyszenia,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
 4. wykluczenie członka zwyczajnego,
 5. śmierci członka,
 6. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13. 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 14. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian w Statucie,
 3. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 4. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 5. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 6. rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia w zakresie przekraczającym czynności zwykłego Zarządu,
 7. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
 9. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek, przystępowania do Związków Stowarzyszeń i przedsięwzięć gospodarczych,
 10. wykluczanie członków z listy członków Stowarzyszenia,
 11. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu wnoszonych przez członków Stowarzyszenia,
 12. rozpoznawanie spraw o naruszenie zasad statutowych i programowych Stowarzyszenia.

§ 16. 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz do roku nie później niż do końca kwietnia.

2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków Stowarzyszenia nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

3. Nadzwyczajne Walne Zebrania mogą być powoływane, jeżeli zachodzi ku temu uzasadniona potrzeba:

 1. na podstawie uchwały Walnego Zebrania,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej ½ członków zwyczajnych,
 4. w wyjątkowych przypadkach na podstawie decyzji Zarządu.

4. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w przypadkach określonych w pkt.2 i 3 ustępu poprzedzającego w terminie 4 tygodni od wpłynięcia wniosku.

§ 17. 1. Obradom Walnego Zebrania przewodniczy wybrane przez obecnych na nim członków Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na nim, co najmniej 1/3 ogółu członków. W przypadku braku kworum Walne Zebranie może być odroczone na 30 minut. Po upływie tego czasu uchwały mogą być podejmowane bez względu na ilość członków obecnych na sali, jednakże tylko kwalifikowaną większością 2/3 członków obecnych.

3. Protokół z Walnego Zebrania podpisuje jego Prezydium.

§ 18. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania w przypadkach określonych w Statucie,
 4. zatrudnianie oraz zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności w tym zakresie,
 6. gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia w zakresie nie przekraczającym czynności zwykłego Zarządu,
 7. powoływanie nowych lub uzupełnianie członków Zarządu (najwyżej dwóch) bez potrzeby zwoływania Walnego Zebrania w trakcie trwania kadencji,
 8. stawianie wniosków o przyznanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia,
 9. skreślanie z listy członków Stowarzyszenia osób zalegających z opłatą składki lub naruszających zasady Statutu.

§ 19. 1. Zarząd składa się z 6 do 8 członków, w tym:

 1. prezes,
 2. zastępca prezesa,
 3. skarbnik,
 4. sekretarz,
 5. dwóch do czterech członków.

2. Podziału stanowisk i funkcji w Zarządzie dokonuje sam Zarząd bezpośrednio po jego wybraniu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie członków zarządu będących na zebraniu.

4. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisania ich przez co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy.

5. Zarząd zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

6. Zarząd sporządza coroczne sprawozdanie ze swojej działalności dostępne dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Sprawozdanie musi być sporządzone do 31 marca roku następnego.

§ 20. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków o przyjęciu sprawozdania od ustępującego Zarządu,
 3. składanie na Walnym Zebraniu corocznie sprawozdań ze swojej działalności,
 4. przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.

§ 21. 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 1. przewodniczący,
 2. zastępca przewodniczącego,
 3. członek.

2. Podziału funkcji w Komisji rewizyjnej dokonuje sama Komisja, bezpośrednio po jej wybraniu.

3. Decyzje Komisji rewizyjnej wymagają dla swej ważności podpisania ich prze co najmniej jej dwóch członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcę.

4. Powoływanie nowych lub uzupełnianie członków Komisji Rewizyjnej (najwyżej dwóch) bez potrzeby zwoływania Walnego Zebrania w trakcie trwania kadencji.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 22. 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 23. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 23 a. Zabrania się:

 • Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków , członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośredni wynika ze statutowego celu organizacji,
 • Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Oddziały Terenowe Stowarzyszenia

§ 24. Oddziały Terenowe realizują cele Stowarzyszenia w sposób zgodny ze Statutem i

decyzjami władz Stowarzyszenia.

§ 25. 1. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o stworzeniu Oddziału na wniosek zainteresowanych członków, jeżeli zamiar przynależności do Oddziału zadeklaruje 10 osób.

2. Członek Stowarzyszenia staje się członkiem Oddziału przez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

3. Uchwała o utworzeniu Oddziału Terenowego wskazuje jego siedzibę.

§ 26. Organami Oddziału terenowego są:

 1. zebranie członków Oddziału,
 2. Prezydium Oddziału.

§ 27. Prezydium Oddziału składa się z Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

§ 28. 1. Do zebrania członków Oddziału stosuje się odpowiednio § 16 § 17 Statutu z tym, że może ono być zwołane również przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji członków Zebrania Oddziału należy wybór i odwoływanie Prezydium Oddziału oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie bieżącej działalności Oddziału.

§ 29. 1. Do Prezydium Oddziału Terenowego stosuje się odpowiednio § 19 ust. 2, 3, 5 i 6 Statutu z tym, że sprawozdania z działalności Prezydium Oddziału sporządza się do 15 lutego roku następnego i przedkłada się Zarządowi Stowarzyszenia.

2. Przewodniczący Oddziału terenowego jest, niezależnie od osób wymienionych w § 19 ust.1, członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

3. Kadencja Prezydium Oddziału terenowego biegnie równocześnie z kadencją Zarządu Stowarzyszenia.

§ 30. Prezydium Oddziału kieruje na bieżąco działalnością Stowarzyszenia na obszarze, na którym prowadzi działalność Oddział, nie naruszając kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 31.1. Rozwiązanie Oddziału może nastąpić na mocy uchwały zebrania członków Oddziału lub Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Oddziału, jeżeli:

 1. liczba członków Oddziału spadnie poniżej 5 osób,
 2. liczba członków Oddziału przez okres powyżej roku będzie się utrzymywać poniżej 10 osób.

3. Uchwała określa sposób likwidacji Oddziału.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32.1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych członków Stowarzyszenia.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków obecnych przy ilości głosujących nie mniejszej niż 2/3 ogółu członków Stowarzyszenia.

3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie może wskazać organizację, na której rzecz przejdzie wolny od zobowiązań majątek Stowarzyszenia.